National musical frets in the young pianists’ repertoire

“Aktualnıy problemı qumanitarnıx i estestvennıx nauk” jurnalının 9-cu sayında, Moskuva şəhərində Zərrin Şükürün çap edilmiş məqaləsi.

Məqalə jurnalda 2017-ci ildə ingilis dilində çap edilmişdir. Məqalə milli musiqiyə həsr edilmişdir. Məqalədə Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərindən istifadə edilmişdir. Milli musiqi çərçivəsində müğamlara deyinilmiş və yeri gəldikcə araşdırılmışdır.

Sənədin adı: National musical frets in the young pianists’ repertoire
Yazar