Dahilərin musiqisi körpə barmaqlarında – üçüncü hissə

Bu sərbəst iş üç cilddən ibarət olub, dahi bəstəkarların qısa tərcümeyi- halını, onların məşhur əsərlərinin fortepiano üçün sadələşdirilmiş not yazılışını özündə cəmləşdirir.

içik yaşlı uşaqların inkişafında, dünya görüşünün formalaşması istiqamətində incəsənətin çox saylı növləri arasında musiqi önəmli yelərdən birini tutur. Onlarda erkən yaşlardan bədii yaradıcılıq xüsusiyyətlərinin və eləcə də estetik zövqün formalaşması gələcəkdə mənəvi zəngin şəxs kimi yetişməsi üçün möhkəm təməl yaradır. “Dahilərin musiqisi körpə barmaqlarında” sərbəst işinin ideyası II sinif şagirdim Şükürova Zərrinlə dərs əsnasında yarandı. Dərs zamanı əsas tədris proqramı (imtahan, musabiqə, festival və konsert) materiallarını işlədikdən sonra biz “üzündən oxuma” üçün də zaman ayırırdıq.

Sənədin adı: Dahilərin musiqisi körpə barmaqlarında – üçüncü hissə
Yazar